Reklamace a Reklamační řád

Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad a vrácení zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu www.stripsshisha.cz od naší společnosti:

 • YES PRODUCTS s.r.o
 • IČ: 03103897
 • DIČ: CZ03103897
 • se sídlem: Husistská 107/3, 130 00 Praha
 • zapsané u Městský soud v Praze, oddíl C, vložka  227583/MSPH              
 • kontaktní údaje
 • email: info@stripsshisha.cz
 • telefon: +420 607 290 073
 • www.stripsshisha.cz

 (Zde v žádném případě reklamace a vrácené zásilky nepřijímáme)

 

ADRESA PRO VRÁCENÍ ZÁSILEK, REKLAMACÍ A KORESPONDENCECoHoZa s.r.o., Na rovince 916, Ostrava-Hrabová 720 00

 

Rádi bychom Vás upozornili na některé důležité skutečnosti:

1. Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze a důsledně se jím řiďte.

2. Při používání výrobku jiným způsobem nebo používání v rozporu s návodem nebude reklamace uznána za oprávněnou.

3. Nevhodný výběr výrobku a skutečnost, že výrobek nevyhovuje Vašim požadavkům, nemůže být důvodem k reklamaci.

4. Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobné jeho obvyklým užíváním (§619, odst.2 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění). Dále pak na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením, upravováním výrobku, či mechanickým poškozením. V případě zájmu však může být nabídnuta cena opravy, se kterou však reklamující musí písemně souhlasit (email nebo osobně).

5. Reklamace nebude uznána za oprávněnou v případě, že je výrobek vystaven po delší dobu nepříznivému vnějšímu vlivu (např. přímé sluneční záření, jiné záření či vystavení elektromagnetickému poli, po přepětí v síti apod.).

6. Standardní 24 měsíční záruka se vztahuje na elektrické a elektronické komponenty – tedy baterie

Zároveň je však nutno odlišovat pojmy ZÁRUČNÍ DOBA a ŽIVOTNOST. Z tohoto hlediska jsou jednotlivé komponenty a příslušenství elektronických inhalátorů rozděleny do 3 kategorií:

a)       Baterie a další elektronické součásti – u všech baterií je životnost 300 dobíjecích cyklů, přičemž kapacita baterie postupně klesá (přirozený jev u všech typů baterií, považovaný za běžné opotřebení).

b)       Atomizery, cartomizery, cleanomizery a další příslušenství, sloužící k plnění liquidem – jedná se o spotřební materiál, jehož živost je 10 dní až 3 měsíce. V tomto případě se životnost odvíjí od četnosti použití, způsobu zacházení, použitém liquidu apod. Součástí těchto produktů je mj. žhavicí spirálka, která přeměňuje liquid v páru a nosné medium, přivádějící liquid ke žhavicí spirálce (knoty, vata). Používán dochází k postupnému zanášení spirálky i knotů a tedy k postupnému snižování výkonu. Hustší liquidy (např. „čokoláda“) zanášejí spirálku více než řidší (např. tabákové). U tohoto příslušenství lze tedy akceptovat reklamace pouze na závady, reklamované bezprostředně po zakoupení (výrobní vady, mechanické poškození apod.).

c)       Liquidy a náplně – na tyto produkty nelze reklamaci uplatnit. Jedná se o spotřební materiál k elektronickým cigaretám. Tyto produkty nelze ani vracet. U liquidů je akceptovatelná pouze reklamace na prošlou dobu spotřeby, která činí 2 roky a je vyznačena na obalu liquidu.

7. Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.

8. Kupující je povinen prohlédnout si zboží ihned po převzetí a zkontrolovat, zda je nepoškozené, kompletní a bez jiných závad.

9. Zboží, které je reklamováno, je nutno vrátit v původním obalu, včetně dokladu o zakoupení, který poslouží jako záruční list.

10. Reklamaci je možné uplatnit u prodávajícího formou vyplnění reklamačního protokolu s písemným  popisem závady a kontaktními údaji (jméno, adresa, telefon nebo e-mail)

11. Vada výrobku, kterou je možno rychle a bez následků odstranit, bude odstraněna opravou nebo případně výměnou součásti výrobku. V takovém případě je vzhledem k povaze vady neúměrné, aby byl vyměňován celý výrobek (§622 odst. 1 Občanského zákoníku). Kupující, který uplatní reklamaci, nevzniká nárok na části výrobku, které byly vyměněny.

12. Reklamace, včetně odstranění vady, bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.  Po vyřízení reklamace dostane kupující jedno vyhotovení reklamačního protokolu, ve kterém bude uvedeno, jakým způsobem byla reklamace vyřízena. Kupující spotřebitel má v případě výskytu neodstranitelné vady, která brání užívání zboží jako zboží bez vady, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

 

Za záruční doklad je považován daňový doklad (faktura), zjednodušený daňový doklad (paragon), popř. záruční list, je-li k výrobku vydán.

 • Délka záruky, pokud není stanoveno jinak, je u všech výrobků 24 měsíců.

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.

 • V případě výměny zboží se záruční doba neprodlužuje.

 • Reklamace se vyřizuje pomocí emailu info@stripsshisha.cz

 • Při reklamaci je nutné předložit spolu s reklamovaným výrobkem také nabývací daňový doklad.

 • Dodavatel vyplní se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník obdrží jeho kopii.

 • V případě zaslání reklamovaného zboží poštou, musí zásilka obsahovat také kopii dokladu o jeho nabytí, vyplněný záruční list (pokud byl s výrobkem předán) a detailní popis závady.

 • Zboží by mělo být v původním obalu a musí být v úplném stavu.

 • Zboží musí být vyzvednuto do 30-ti dnů po výzvě, kterou zákazník obdrží od dodavatele. Nebude-li zboží ve stanovené lhůtě vyzvednuto, propadá bez náhrady.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

 • pokud zákazník nepředloží záruční doklad, resp. záruční list

 • vypršením záruční doby

 • porušením ochranných pečetí a nálepek

 • mechanickým poškozením zboží

 • poškozením zboží při přepravě

 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají doporučenému prostředí

 • neodborným zacházením

 • nadměrným zatěžováním

 • bylo-li zboží poškozeno živly.

 • Za neoprávněnou reklamaci může prodávající kupujícímu vyúčtovat náklady spojené s vyřízením takové reklamace.

 • Pro případ reklamace výměnou si společnost YES PRODUCTS s.r.o. vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

 • Reklamační řád je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně a písemně ujednány jiné záruční podmínky.

 

Společnost YES PRODUCTS s.r.o. si vyhrazuje právo na změny reklamačního řádu

 

Zpět do obchodu